عکسهای یادگاری(
خانقاه


خانقاهایستاده ازراست:آقایان حاج حسین باینگانی-حاج سیدجلال فیضی-مرحوم سیدرحمان فیضی-مرحوم سیدمحمودفیضی-مرحوم سیدفیض الله فیضینشسته ازراست:سیدجلال فیضی-مرحوم محمود فیضی-حاج سیداحمداحمدی

ایستاده ازراست:نقی مرادویسی-آقای قادرژاله-حاج سیداسماعیل احمدی


سیدرحیم فیضی ومحمد عباسی درجمع معلمین روستای خانقاه

حاج جعفر مرادی


محمد غریب احمدی ،شهاب فیضی و...


اهالی روستای خانقاه


نمای قدیمی


خالو عه ولا


اهالی

اهالینادر نادری،رحمان عبدی،نادر رحمانی،انور قادری،باقی شفیعی و...آقایان:سیدباقی احمدی-سیدمحمدفخرالدینی

وبلاگ روستای خانقاه

مکان:شرکت تعاونی روستای خانقاه

زمان:سال 1353

منبع:ارسالی از طرف آقای سیدمحی الدین احمدی

افرادحاضر درعکس:بازرسین شرکت تعاونی(آقایان طاهرپور-؟)-سیدمحی الدین احمدی-مرحوم بهرام شهسواری-حاج محمد شاهمرادی-حبیب علیزاده-مرحوم سید طه طاهایی-حاج سیدجلال فیض

وبلاگ روستای خانقاه

ایستاده از راست:حسن مصطفایی-سیدغفورمجیدی-سیدنجم الدین شمسی-هوشنگ ویسه

نشسته ازراست:فریدون شاهمرادی-نقی حسینی-نصرالدین ویسه-یوسف ژاله

خانقاه

ژیان عبدی-مرحوم محمدلاو مرادویسی-سیدمحمد احمدی-مرحوم سید حسین مرتضائی و...

مرحوم محمد صیدی-رحمان رحمانی-حبیب علی زاده-بسطام شهسواری-مرحوم سید عزیز احمدی

خانقاه

خانقاه

ایستاده از راست:۱-بختیار شهسواری۲-نقی حیاتی ۳-فرج عبدی ۴-رحیم فیضی ۵-غفارمحمدپور

۶-فرج حسینی ۷-رحیم حسینی۸-وهاب محمودی

نشسته ازراست:۱-قادر حیاتی ۲-فتح الله کردستانی ۳-هدایت فخرالدینی ۴-هوشنگ ویسه

۵-عباس عزیز زاده

خانقاه

نشسته ازراست:برهان لهونی،حاج محمدامین احمدی،قادرژاله،سیدعلی حیدری

ایستاده ازراست:سیدجمال رایزن،.........،سیدناصرفخری،توفیق محمودی نژاد،نقی مرادویسی،لطف الله زرهون،سیدهادی مسعودی

خانقاه

آقایان قادرنادری-مرحوم محمدصادق صالحی-مهدی حسینی-ایرج،فریدون وعلی نادری

خانقاه

خانقاه

خانقاه

آقایان:صابر مرادویسی-مرحوم خالو عنایت خالدی-مرحوم لالو نازار-نبی شهسواری-احمد محمودی-محمدامین رحمانی


مرحوم مجید محمودی-یوسف ژاله-سابق مرادویسی-حبیب علی زاده

ایستاده ازراست:مرحوم عبدالله حسنی-حاج سیدنازار رحمانی-مرحوم حاج محمد میری

نشسته ازراست:مرحوم مجید محمودی-مرحوم فیض الله حسینی-مصطفی میری-احمدمحمودی-حبیب علیزاده-جزاء مرادویسی-محمدامین رحمانی-محمودمصطفائی

ایستاده ازراست:اسفندیارصیدی(خردسال)-مرحوم صابرخوشخو


ایستاده ازراست:آقایان مجید حسینی-غفار عبدی-مرحوم بهرام عبدی-صباح لهونی-قادرمیری


مرحوم لطف الله ابراهیمی-مرحوم حسن حسین زاده-شجاع زربان-سید محمد فخرالدینی


مرحوم محمد رحمانی-سید توفیق مجیدی-حاج مصطفی نادری-حاج سیدنازار رحمانی-سید عبدالرحمان اشرافی

مرحومین:حسن حسین زاده -سیدتاج الدین فخرالدینی

ایستاده از راست:مرحوم عنایت فخرالدینی-آقای هدایت فخرالدینی

نشسته از راست:آقایان خلیل فخرالدینی-مرحوم فخرالدین فخرالدینی-ابراهیم فخرالدینی