روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

صعودپانزدهم


شرکت کنندگان:11نفرازاهالی روستای خانقاه

زمان:جمعه 25فروردین ماه نودویک

ساعت حرکت:6/45صبح

ساعت بازگشت:11 صبح


شیلماوگاراهانه سه ییدان

هانه سه ییدان حضور کاک پوریا صیدی فرزند مرحوم کاک محمدلاو صیدی دراین صعود،که 13 روز پس از درگذشت پدرگرامیشان وبا قلبی مالامال از غم واندوه وفقط به خاطر شرکت  نزدیکان وبستگان آن مرحوم دراین صعودها ،حائز اهمیت بوده وبرای همه مادرس خوبی بود.

خسارت ناشی ازبهمن امسال در(دره ماری)

تاریخ ارسال: جمعه 25 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 07:37 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر