روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

هفته معلم ویادی از مربیان زحمت کش مهدکودک روستای خانقاه

به قلم :سیدضیاالدین فخری

باتبریک هفته معلم به تمام فرهنگیان دلسوز،خصوصا معلمان زحمت کش روستایمان که صادقانه ومخلصانه درخدمت تعلیم وتربیت فرزندان این مرز وبوم هستند.

معمولا دراین هفته درمدارس ،محافل وسایررسانه ها اززحمات معلمان ودبیران ودیگردست اندرکاران تعلیم وتربیت تجلیل به عمل می آید،که کاری بس پسندیده ومبارک است وجای تقدیروتشکردارد.

اما دراین میان ،به نقش مهدهای کودک وکلاس های آمادگی قبل ازدبستان که پیش ازورود کودکان به مدرسه ،آنهارا آماده می کنند،کمتر توجه می شود.

درروستای ما این امرخطیر واین وظیفه مقدس ازسالها پیش دایربوده است به طوری که می توان گفت بیشتردبیران،کارمندان وحتی افرادباسوادامروزروستایمان حداقل یک سال ازعمرخودرادراین مکان گذرانده اندوشایدخاطرات به یادماندنی وزیبایی از آن وقتها دارند.

کلاسهای آمادگی قبل دبستان دراین روستاازسال 1356 ه.ش زیرنظرسازمان تعاون روستایی آن زمان تشکیل شده وشروع به فعالیت نموده است این کاردرهمان سال وبه همت سرکارخانم فاطمه فخری آغازگردیدوسالهای بعدافراددیگری هم به این کلاسها اضافه شدند،وهمگی باکمال صداقت ورأفت ودقت کمرخدمت به این نونهالان بستند وحدود 30 سال دراین سنگرمقدس فعالیت شایان توجه ازخودنشان دادندبه نوعی همه باسوادان 30 سال اخیرروستا مدیون وقدردان زحمات آنان هستیم .

البته نبایداززحمات وهمکاری سازمان تعاون روستای خانقاه قبل از انقلاب اسلامی وسازمان بهزیستی واعضای شورای اسلامی درهربرهه اززمان ودیگردست اندرکاران چشم پوشی کرد.

اما امروز وبا تغییراتی که درسازمان بهزیستی وآموزش وپرورش روی داده است ،مسئولیت برگزاری کلاسهای آمادگی قبل از دبستان با نان دوره پیش دبستانی به وزارت آموزش وپرورش محول گردیدوتربیت نونهالان امروز به مهدهای کودک واگذارگردیدکه با نظارت ومجوز سازمان بهزیستی وهمکاری بخش خصوصی درحال انجام است.

دراین روستا حدود 4 سال است که این کاردرمهدکودک دریا وبا مسئولیت خانم شهلا زرین تن می باشد.

ایشان با حوصله فراوان ،دقت ودلسوزی زیادمشغول آموزش وخدمت به کودکان ونونهالان این روستا می باشدکه جای تشکروتقدیروامتنان فراوان دارد.

لازم به ذکراست که شهریه ای که ایشان دریافت می نماید،آن قدراندک است که حتی به اندازه اجاره بهای واقعی محل وساختمان مهدکودک نیست ،دراین زمینه بایدازهمکاری آقای حاج سیدناصرفخری تقدیرنمود که ساختمان وحیاط آن را درمقابل اجاره بهای اندک (کمترازیک چهارم اجاره بهای اصلی آن)وفقط به خاطرکمک به تربیت نونهالان وشکوفایی فرهنگی روستا،دراختیاراین مهدکودک قرارداده است.

به امیدموفقیت وسرافرازی همه کسانی که هرکدام به نوعی درخدمت شکوفایی وارتقاء رشدفکری وفرهنگی جامعه وروستایمان هستند.

تاریخ ارسال: شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 11:54 ق.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر