X
تبلیغات
رایتل

روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

هوای پاک هدیه ی خداوند/به اهتمام :رامین حسینی

ما انسانها برای ادامه ی حیات وزندگی خود باید محیط وشرایطی را مهیا سازیم که بتوانیم به راحتی وخوبی وهرچه بهتر درآن زندگی کنیم ،پس باید خود را باشرایط ومحیط سازگار کنیم. سازگاری،بامحیطی که خودما سازنده آن هستیم- باید برای پاکیزگی وسالم ماندن آن- تلاش کنیم. درحقیقت عواملی که درمحیط وجوددارند جواب اعمالی هستند که خودمان عامل اصلی آنها هستیم. اگربتوانیم محیطی که درآن زندگی می کنیم سالم ،پاک وعاری از هرگونه آلودگی باشد بدون تردید جوابی که محیط درمقابل به ما می دهد شادابی وطراوت روح ماست. گسترش شهر ها ،کارخانه ها، درشهرهای بزرگ خود باعث آلودگی محیط و بوجود آمدن- بیماریهای گوناگون می شود.

ودرنتیجه ادامه زندگی روز به روز مشکل تر وسخت ترمی- شود. اگر نوشته (بیاییدبا طبیعت آشتی کنیم) را نگاهی کرده باشیم باکمی تامل درمی یابیم که طبیعت وجنگل ها نقشی اساسی درپاکسازی هواومحیط ایفا می کنند پس چرا نباید آن راسالم وزنده نگه داریم . یکی ازعوامل اصلی پاک بودن هوا ،درختان وطبیعتی هستند که زندگی- عا ری ازهرگونه آلودگی محیط ما مد یون آنها ست. آیا تا به حال ارزش این هوای پاک و طبیعت زیبا را احساس کرده ایم؟ تنفس درهوای آلوده سخت ومشکل است اگر توجه کنیم – ا رتبا ط تنگا تنگی بین این دو یعنی هوا ی پاک و درخت وجنگل می بینیم، واین دو مکمل یکدیگر هستند. هرچه به طبیعت نزدیکتر شویم ورابطه ی ما با آن بیشترباشد هوایی پاک و طبیعتی زیباتر ودرنتیجه زندگی سالمترخواهیم داشت.هوای پاک ازجمله نعمت هایی است که خداوند به ما عطا کرده وبه مخلوقاتش ارزانی داده بنابراین شکراین نعمت برما واجب – است وآلوده نکردن این هوای پاک وطبیعت خود نوعی شکراین نعمت به شمارمی آید.شکر- کنیم که چنین طبیعتی رادرمحیط مان شاهدهستیم.آسمان دارای لایه ای بنام لایه ی ازن است که با ازبین رفتن آن می توان شرایطی راپیش بینی کرد که زمین هم مثل کرات دیگر داغ و سوزناک خواهدشد.اگرچه ما نقش کمی درتغییرشرایط موجود داریم امامی توانیم با اقداماتی چون کاشتن درختان- تمیزنگه داشتن طبیعت – کم کردن زباله ها ی خانگی و کارخانه ا یی تاثیری مثبت درآن داشته باشد.آری هرکاری بایدابتدا ازسطح کوچک شروع شود.شاید فکر کنید که ما تا ثیری نداریم اما چرا؟ هرفردی یا هرشهروند ی دراین شرا یط تا ثیردارد.با- پشتیبانی ازهمدیگر وهمکاری باهم می توانیم محیط مان را ازهرگونه آلودگی دورکنیم. انشالله شاهد روزی باشیم که محیطی پاک وباصفا داشته باشیم. بیایید خانقاهی بسازیم که نمونه ای ازسرسبزی وخرمی درجهان باشد .بیایید سبزه ی نوروز روستایمان را باکاشتن درختان ونهال ها سبزترکنیم . 20اسفند روزدرختکاری  امیداست به این بهانه ومناسبت بتوانیم اقداماتی مفیدوسودمنددراین راستا انجام دهیم.

هوای پاک = تنفس آسوده= انسان سالم

تاریخ ارسال: شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 12:36 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر