X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

بیاییدباطبیعت آشتی کنیم.

 مله تاوگ

آیا تا به حال اندیشیده اید اگر این طبیعت وجودنداشت چه مسائل ومشکلاتی درپیش روی مابود؟

آیا تا به حال گفته ایم طبیعت چه فوائدی دارد ودیگران رابه مواظبت ازآن نگه داشته ایم؟

آیا تابه حال درمورددرختانی که هرروز قربانی این نحوه ی زندگی کردن مامی شوندفکرکرده اید؟

آیاتابه حال با طبیعت پیمانی بسته ایم ،درختی کاشته ایم یا فقط باعث نابودی فضای سبزطبیعت مان شده ایم؟

تعدادآیاها زیاداست اما جواب مثبتی برای آنها نداریم.

تعریفی از طبیعت:

طبیعت یعنی مکانی که انسان درپدیدآوردن وساختن آن نقشی نداردومستقل ومجزاازتمایلات وخواهش های بشری است.(1)

وآیا زندگی یعنی بریدن شاخ وبرگ درختانی که زبان گفتاری ندارند وبه خاطرساختن خانه ومکانی برای زندگی وبهترزیستن خودمان آنها را ازبین ببریم.نه این زیستن نیست این نابودکردن زندگی خودمان است .

تخریب وآتش زدن مراتعی که هیچ گونه آسیب وزیانی ندارندبلکه باعث سرسبزی وجلوگیری از سیل هاوباعث عدم فرسایش خاک ها می شوندوزندگی زیبا وقشنگ ما مدیون این مراتع وجنگل هاست.

بیاییدبا طبیعت آشتی کنیم!بیاییدباکمی تفکرازوجودخطراتی که درآینده پیش روی ماست جلوگیری کنیم.بیاییداز مسائلی که که واقعا به طبیعت مان آسیب می رساند جلوگیری کنیم چون هرچه پیش می رویم وضعیت طبیعت وجنگل هایمان بدتروترسناک تر می شودونابودی آن برابر است با نابودی خودمان وتمام جاندارانی که درآن زندگی می کنند.مردمان تمام جهان باپدیدآمدن آلاینده های خطرناک وباآلودگی هوادچارانواع بیماریهای تنفسی شده اند،پس چرا درمحیط وفضای سبزما این بیماریهاومشکلات دیده نمی شوندیاکمتربه چشم می خورند؟

آلوگی هوا عبارت است ازورود مستقیم یاغیرمستقیم هرعنصری توسطانسان که احتمال ایجاداثرات نامطلوبی برسلامتی انسان وطبیعت را داشته باشد.مانندگازهای شیمیایی که غالباحامل واکنش سوختن هستند.(2)

پیشگیری بهترازدرمان:

اما اکنون بایدجلوی این مسائل را گرفت چون درآینده فایده ای ندارد.منطقه ی ما منطقه ی توریستی وگردشگری محسوب می شودکه این توریستی بودنش فقط مدیون طبیعت خدادادی است.دنیایی که ما درآن زندگی می کنیم دارای نعمت های فراوانی است که خداوندبرای استفاده صحیح ماآنها رابه ماعطاکرده واین طبیعت یکی ازآنهاست اما چگونه استفاده کردن ازآن نقش مهمی دارد.

گذشتگان ازطبیعت استفاده زیادی می کردندکه درحال حاضربه دست مارسیده وماهم بایدبانگه داشتن ،مواظبت وزنده کردن آن،این نعمت بزرگ خدادادی رابه نسل های بعدی منتقل کنیم.

درگذشته مردم مجبوربودندبرای بقای زندگی باتخریب درختان وبریدن شاخ وبرگ آنها برای ساختن خانه،درست کردن غذاووعدم سوخت(نفت وگاز)ازآنهااستفاده می کردند.باحال آسیب چندان زیادی مانندامروز به طبیعت واردنمی شدچون آنها با نهال کاری وکاشتن درختان آن راجبران کرده وطبیعت را زنده نگه داشتند.

اما امروزه بدون به کاربردن درخت وچوب برای این مصارف آن را نابودوبااستفاده ی بی رویه به شدت به این سیستم آسیب واردکرده ایم.بااستفاده صنعتی ،بارشدشهرنشینی وباشکاربی رویه وکنترل نشده آن را درمعرض خطرنابودی قرارداده ایم.کاشتن درخت وایجادفضای سبزهم به روحیه ی انسان وهم به طبیعت شادابی می بخشد.

پس بیایید:

باهم طبیعتمان را سبزنگهداریم وبرای نشاط وخرمی آن دست به کارشویم.آنچه دست بشری دانسته وندانسته وبه سادگی ازبین می برد،گاه بازنمی گرددویا نیازبه سالها تلاش وانتظاردارد.

وبه قولی)): تخریب جنگل آسان،احیاء وبازسازی آن مشکل))

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 08:44 ق.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر