X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

روستای خانقاه

اجتماعیُ فرهنگی ُتاریخیُ مذهبیُ...

استاد حاج سیدحسین مسعودی خانقاهی مفتی اعظم شافعیان کرمانشاه

حاج استاد خلیفه سیدحسین مسعودی مفتی اعظم شافعیان کرمانشاه-به سال 1320 ه ق برابر با 1282 ش درخاندان علم وسیادت وتقوی متولد شد ،پدرش مرحوم سید عبدالرحمن مدرس وقاضی خانقاه ومادرش مرحومه رابعه خانم دخترسید عنایت الله مدرس ونایب شیخ الاسلام در کردستان بود ،سلسله سیادت این عالم متقی به سید سعدالدین از اولاد امام جعفر صادق (ع)می رسد وبه سادات محمودی معروفند .

برگرفته از تاریخ تسنن درکرمانشاه/محمدعلی سلطانی

حاج استاد خلیفه سیدحسین مسعودی مفتی اعظم شافعیان کرمانشاه-به سال 1320 ه ق برابر با 1282 ش درخاندان علم وسیادت وتقوی متولد شد ،پدرش مرحوم سید عبدالرحمن مدرس وقاضی خانقاه ومادرش مرحومه رابعه خانم دخترسید عنایت الله مدرس ونایب شیخ الاسلام در کردستان بود ،سلسله سیادت این عالم متقی به سید سعدالدین از اولاد امام جعفر صادق (ع)می رسد وبه سادات محمودی معروفند .

سیدحسین در اوان کودکی درنزد مادر که در علوم ابتدائی صرف ونحو وقرآن وزبان فارسی آگاهی داشت به تحصیل پرداخت وسپس در محضرنیای خود به ادامه تحصیل مشغول شد ،قرآن وروله بزانی ملاخضر رودباری و...را خواند ودرسن نه سالگی مرحله مقدماتی را به اتمام رساند وپس از ختم قرآن مجید وتجویددرنزد پدربه تحصیل صرف میروعوامل جرجانی سعدالله ،تصریف ملاعلی ،وضع ،استعاره تا باب اضافه را تحصیل وتلمذ نمود ،سپس درسن سیزده سالگی به رسم متداول طلاب علوم دینی ،برای استفاده بیشتر به گردش درمدارس علوم دینیه کردستانات (ایران وعراق)هجرت کردوبه مریوان رفت ودر خدمت ملا محموددوریسانی الاصل مدرس بالک،شرح جلال الدین سیوطی برالفیه ابن مالک را به اتمام رسانید،ومنهاج ،گلنبوی درآداب ،شرح فریده وحسام کاتی را درمنطق باموفقیت ازمجلس استاد اخذنمود .سپس به تقاضای پدرودستورجناب شیخ علاء الدین محمدنقشبندی (ق)به خانقاه بازگشت ودرمدرسه مولد خویش فناری،حاشیه عبدالله یزدی برتهذیب المنطق سعدتفتازانی وقسمتی از شرح نظام را خواند وسپس به اجازه پدرعازم سنندج گردیدتاازمحضرمرحوم ملاعبدالعظیم مجتهد استفاده نماید ،درحالیکه نوزده سال بیش نداشت درحوزه سنندج ،شرح نظام را به اتمام رسانید وچون به حصبه دچارگردید،توان ماندن درسنندج را نداشت ازطریق کلاترزان به مریوان رفت ،درمصاحبه اش می فرمود :هنوز به قریه چورنرسیده ازباطن سیدحسن مصنف چوری استدعای شفاکردم پس از اقامت واستراحتی مقبول افتاد وسلامت خود را باز یافتم ،سپس در مدرسه بالک نزدملا محمود سابق الذکربه تحصیل ریاضی وخواندن اشکال التا سیس وتشریح الافلاک شیخ بهائی پرداخته وشرح شمسی را آغاز کرده که به خانگاه بازگشت ودرمحضرپدرقریب به تمام کتاب مزبوررا خواند.

سیدعبدالرحمن مدرس ،پدر استاد در 12 رمضان1341 ه ق برابربا1302 ش به رحمت ایزدی پیوست .درحالی که فرزند مستعد بیست ویکسال بیشترنداشت وقسمتی از شرح را نیز خوانده بود پس از فوت پدر باپیغام حضرت شیخ حسام الدین علی نقشبندی(ق) که مرقوم داشته بودند،فرزندان سید عبدالرحمن به( باغ کون) بیایند به اتفاق برادرش سیدخالد وشادروان مرحوم شیخ حبیب الله دشی که از خلفای برجسته شیخ حسام الدین(ره) ودر شباب از طلاب سید عبدالرحمن بود ،ملاقات وبه اتفاق ایشان به خدمت حضرت حسام الدین(ره) رسیدند به محض حضور دست ارادت داده ودر طریقت نقشبندیه منسلک شدند،درموردادامه ومحل تحصیل کسب تکلیف نموده ،به علت گرمای تابستانی مناطق شهرزور ،ایشان را به محضرمرحوم ملا محیی الدین پاوه ای حواله داد،درخدمت ایشان شرح عقاید،علم کلام ودر خدمت مرحوم حاج ملا صلاح الدین ضیایی،بخاری درحدیث را خواند،پاییزمجددابرای تجدیددیدار به محضر حضرت حسام الدین علی رسیدوبه توصیه ایشان به خدمت ملا سعید اباعبیده رفته به ادامه تحصیل پرداخت وبامرحوم ملا محمد طاهر طالشی ازشاگردان نخبه ملا محمد سعید،شرح عقایدرابه اتمام رساند ،دراین زمان علوم بلاغه را باآغاز کتاب مختصرالمعانی سعدتفتازانی شروع وچون در رمضان 1342 ق به رسم متداول مدارس علوم دینی ،مدرسه اباعبیده نیز تعطیل گردید،به خانگاه بازگشت ،درشوال آن سال عزم مدرسه سنندج نمود،ودرخدمت ملا محمد مولانا فرزند ملا عارف مشهورونواده ملا احمد نودشه ایی مفتی اعظم کردستان ،تحصیل مختصرالمعانی راادامه دادوهمراه همدرس با شادروان عبدالحمیدبدیع الزمان سنندجی (مهی)که در سنندج بود،علوم وابسته راآموخت وشروع به تحصیل قاضی لاری درحکمت نمود،دراین هنگام به منظورتجدیددیدارباحضرت حسام الدین علی که عزم سلیمانیه وکرکوک داشت به کراویه دول رفت وبه دستورایشان به منطقه مکریان عزیمت ودرروستای کانی رش ازاملاک حاج بایزید آقاکه حاج ملا عبدالله ولزی مشهوربه پسوه ملاعلی فرزندش مدرس مدرسه کانی رش بودند به طورهمزمان وموازی ،قاضی لاری درحکمت ،تفسیربیضاوی وحدیث ومقدمات قاموس درحدیث را درنزدپدروجمع الجوامع را نزد پسر آغازوپس از چهارسال ازخدمت ملا عبدالله ولزی مکریانی مجاز گردیدوچون استاد وفرزندش به ترجان نقل مکان نمودند،به عنوان مدرس درمدرسه کانی رش باقی ماندوکلا مدت نه سال درآنجا به امرتدریس اشتغال داشت،درسال 1346ق برابر با 1306 ش درهمانجا متاهل گردید ودرسال 1310ش درحالیکه فرزند ارشدش سیدعبدارحمن یک سال داشت به خانگاه آمد ومدتی به تدریس وقضاوت وامامت در دوریسان وخانقاه وگلال اشتغال داشت ،پس ازیکی دوسال همسرش درگذشت.سپس در بیستم بهمن 1322 شمسی به کرمانشاه آمد ،درآغاز ورود تا مدت سه سال درمنزل شادروان خلیفه محمد صالح پاوه ای به اقامه نماز جماعت مشغول ،سپس به کمک اهالی اهل سنت وجماعت وتوجه همشهریان مسلمان به ویژه عنایت حضرت آیه الله حاج شیخ هادی جلیلی زعیم روحانیت غرب که مقام علمی وفقهی حاج استاد خلیفه سیدحسین را پس از دیدارهای مکرر که درحسینیه وبیت مرحوم آیه الله جلیلی میسر گشته بود وباتوجه به کاتبات متعدد فی مابین به زبان عربی که تعدادی از آنها را روئیت نمودم ،نظربه تبلیغات جدی وتلاش همه جانبه نیروهای ماتریالیست دربین جوانان اهل سنت درآن برهه،درماه شعبان 1326ق ،مسجدجامع شافعی رابه یاری اهالی درراستا بازار کرمانشاه بنانهاد.استادسید محمد طاهرهاشمی ،درماده تاریخ بنای مسجدمزبوررباعی زیر را سروده اند:

دارالحسنه مسجدابرار بود            ازسنتیان پاک رفتاربود

تاریخ ختامش بشنوازطاهر             دارالحسنه مقدم اخیاربود(1367 ق)

(روزیک شنبه نوزدهم جمادی الثانی سال 1366 ه ق مطابق بیست ویکم اردیبهشت 1326 ش)

حاج ماموسا،تاقریب سال 1358 درامر امامت مسجد وتازمان وفات درامورشرعی پیروان اهل سنت وجماعت در استان کرمانشاهان وبه ویژه شهرکرمانشاه ازلحاظ امورازدواج وطلاق ،وعظ وحل وفصل مسائل فی مابین محل رجوع بودودرآغاز ورود به مدت چهارسال تدریس کامل داشت که عده ای از علمای منطقه ازمحضرایشان مستفیدبودند.

حاج ماموسا به سال 1330 ش درکرمانشاه باسیده عفیفه ای ازدواج وازایشان فرزندانی خلف الصدق پدر متولد گردیدند .درمهرماه 1333 دفتررا به ثبت رسانده ودرسال 1352 به زیارت بیت الله الحرام مشرف گردید.

پس از 1358 اداره وامامت مسجدرا به سبب کهولت به شادروان ملا محمد ربیعی واگذارکرد .ودر ساعت 40/6 دقیقه روز دوم شهریور ماه 1369 ش(1411 ق) قبل از اذان مغرب به هنگام انجام وضودرصحن مسجدجامع شافعی روح جاویدانش به وصال یار رسید وبه آستان جانان پرواز کرد .

حاج استاد درواقع بقیه السلف علمای اعلام پیشین وبا تمام انوخته های علمی وتسلط به رموز فقهی وحکمی وفلسفی ومنطق وبلاغه وحدیث و...قله نشین تواضع بود ،بدون وضو نمی نشست واز چهره استخوانی ومحاسن سفیدش درسایه عمامه ای سبز ومختصر که به شیوه سادات خانگاه می بست ،نوری متین که ویژه مردان خداست،می تراوید وبه درستی که عالم عامل به سنت سنیه جدش رسول اکرم(ص)وائمه هدی وصحابه والا بود.(ره).

تاریخ ارسال: چهارشنبه 12 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 01:37 ب.ظ | نویسنده: مصطفی ویسمرادی | چاپ مطلب 0 نظر